Text to Speech

Select Voice

Volume

1

Rate

1

Pitch

1News (Turkmen)
2024/04/18

Kongres we STF zorlukly çozuşdan soň polisiýa 170 wandaly t
..

Şu ýekşenbe güni (8) BrasÃlia . -de bolup geçen zorlukly döwlet agdarylyşygyndan soň takmynan 170 adam polisiýa tarapyndan tussag edildi . Bolsonaristas radikallary Kongrese çozupdy. sso Nacional Bolsonaristas radikallary Milli Kongrese çozdy EVARISTO SAAFP

Portugaliýada ullakan tolkun bilen gorkuzylan we öldürilen gö
...

samsyk sport sebäpli ölen başga bir sportçy töwekgelçilikli. tolkunlaryň üstünden uçmak gowy bolar, ýöne belli bir derejede we diňe ölümiň tolgunmagy bilen güýçlendirilen däli.. Diňe ölümli oýunlar... sport.. dälAgnelli mirasy jedelli...

Şu günden başlap Turin kazyýetinde, kazy Nikoletta Alojyň öňünde, Margherita Agnelliniň 2019-njy ýylda 91 ýaşynda aradan çykan ejesi Marella Karaksiolonyň mirasdüşeri boýunça aklawçy Gianni 16 ýyl soň çagalara garşy açan raýat işi. Agnelli Margherita

24,500 den gowrak Donbass ýaşaýjylary, Russiýa serhet Rostow sebiti 24 sa...

ROSTOW-ON-DON, 11-nji awgust / TASS / Donetsk we Lugansk Halk Respublikasynyň 20,500-den gowrak ýaşaýjysy geçen gün Rostow sebitinde Russiýa serhedinden geçdi, Federal Howpsuzlyk Gullugynyň serhet bölümi penşenbe güni journalistsurnalistlere ____ metbugat gullugy Rostow sebitindäki b